Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij SMART Advocaten BV, hierna te noemen: SMART Advocaten (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71181687) of één van de aan haar verbonden maten en/of haar medewerkers is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan cliënt geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van cliënt, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand door SMART Advocaten afgewezen.

2. Uitvoering

 1. SMART Advocaten zal zich inspannen de opdrachten van cliënt op deskundige en zorgvuldige wijze uit te zullen voeren. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan een eventueel door cliënt beoogd resultaat evenwel nimmer worden gegarandeerd. De deskundigheid en dienstverlening van SMART advocaten ziet uitsluitend op Nederlands recht. Voor bewaken van verjaringstermijnen en aandachtspunten naar niet-Nederlands recht is uitsluitend de cliënt verantwoordelijk. Als dit actie vraagt dient cliënt dit uiterlijk 6 weken voor het verstrijken van enige fatale termijn zowel mondeling als schriftelijk te melden.
 2. Enkel indien SMART Advocaten van cliënt alle relevante en juiste informatie tijdig ontvangt, kan Smart Advocaten haar inspanningsverplichting nakomen. Bij onjuiste en/of niet-tijdige aanlevering van deze informatie zal SMART Advocaten de te verrichten werkzaamheden opschorten zonder aansprakelijk te kunnen zijn voor eventuele schade en kosten. Eventueel hierdoor veroorzaakt meerwerk is voor rekening van cliënt.
 3. SMART Advocaten bepaalt voor zover mogelijk in overleg met cliënt de wijze waarop werkzaamheden of diensten die zijn verbonden aan de aan haar verstrekte of door haar verleende opdracht worden uitgevoerd. SMART Advocaten is daarbij vrij gebruik te maken van de diensten van derden.
 4. SMART Advocaten is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de door hem ingeschakelde derden. Alle aansprakelijkheidsregelingen opgenomen in deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing op en van kracht voor derden die bij de uitvoering van de werkzaamheden of diensten door SMART Advocaten zijn ingeschakeld.
 5. Indien partijen een bindende termijn overeen zijn gekomen, is SMART Advocaten in geval van overschrijding daarvan pas in verzuim nadat SMART Advocaten schriftelijk in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn is gegund alsnog na te komen.
 6. Na het sluiten en archiveren van het dossier zal SMART Advocaten dit dossier gedurende maximaal een periode van vijf jaren in een archief bewaren. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal gebeuren, naar vrije keuze van SMART Advocaten. Na die termijn wordt het dossier vernietigd, tenzij cliënt voor verstrijken van deze termijn schriftelijk meldt het dossier te willen ontvangen.

3. Aansprakelijkheid

 1. Iedere eventuele aansprakelijkheid van SMART Advocaten is beperkt tot het door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar uit te betalen bedrag, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico onder die verzekering. SMART Advocaten staat er voor in tegen beroepsaansprakelijkheid te zijn verzekerd overeenkomstig de minimale richtlijnen zoals voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
 2. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de eventuele aansprakelijkheid van SMART Advocaten beperkt tot het door cliënt over de laatste vijf maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit verschuldigde honorarium.
 3. Indien er sprake is van schade bij cliënt waarvoor SMART Advocaten aansprakelijk is, heeft SMART Advocaten te allen tijde het recht de schade ongedaan te maken indien en voor zover dat mogelijk is.
 4. Cliënt vrijwaart SMART Advocaten voor alle aanspraken die derden via cliënt jegens SMART Advocaten pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de diensten door SMART Advocaten.

4. Betaling

 1. Alle prijzen genoemd in de aanbiedingen van SMART Advocaten zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat ze inclusief BTW zijn, en exclusief eventuele overige van overheidswege geheven lasten en door noodzakelijk ingeschakelde derden in rekening gebrachte kosten.
 2. SMART Advocaten is één maal per jaar gerechtigd het door hem gehanteerde uurtarief tussentijds te wijzigen. De wijziging zal pas ingaan nadat deze wijziging vooraf aan cliënt is meegedeeld.
 3. SMART Advocaten is te allen tijde gerechtigd van cliënt betaling van een voorschot op het honorarium te verlangen en de werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot daadwerkelijk is ontvangen. Dit dient tot zekerheid van de betaling van haar facturen en wordt pas verrekend bij het sluiten van het dossier, tenzij SMART Advocaten anders besluit.
 4. Betalingen aan SMART Advocaten dienen door haar te zijn ontvangen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt zonder dat daartoe enige aanzegging is vereist over het volledige factuurbedrag een rente verschuldigd van 1 procent per kalendermaand, waarbij een deel van een maand als volledige maand wordt gerekend.
 5. SMART Advocaten is voorts gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, gemaakt na het verstrijken van de betalingstermijn, aan cliënt in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten kunnen door SMART Advocaten worden gesteld op de maximale incassokosten als toegestaan volgens het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.
 6. Vervallen per 5-11-2015.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surseance van betaling, dan wel het doen van een voorstel tot afkoop van de schulden van cliënt door cliënt zijn de verplichtingen van cliënt onmiddellijk opeisbaar.
 8. Cliënt machtigt SMART Advocaten om vorderingen die SMART Advocaten op cliënt heeft te verrekenen met eventuele vorderingen die cliënt heeft op SMART Advocaten. Enig recht van cliënt op verrekening van zijn eventuele vorderingen op SMART Advocaten met welke vordering ook van SMART Advocaten op cliënt is uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. SMART Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die eventueel ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of over de uitvoering van de dienstverlening van SMART Advocaten, inclusief declaratiegeschillen, kunnen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, die – behoudens voor zover schriftelijk hiervan afwijkende afspraken zijn gemaakt – op de dienstverlening van SMART Advocaten van overeenkomstige toepassing is. Het staat partijen vrij van die mogelijkheid al dan niet gebruik te maken. Dit reglement met bijbehorende uitleg zal op eerste verzoek aan cliënt worden toegezonden. Daarnaast hanteert SMART Advocaten een eigen kantoorklachtenregeling, genaamd: Kantoorklachtenregeling SMART Advocaten. Deze vindt u eenvoudig op onze website door rechtsboven in het grijze blokje met de functie: “doorzoek de site”, de term: “Klachtenregeling” in te vullen.
 3. Alle geschillen tussen partijen die niet via de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur worden beslecht – ook indien slechts door één van de partijen als zodanig aangemerkt – zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant. De Nederlandse rechter heeft exclusieve rechtsmacht. E.e.a. behoudens indien en voor zover dwingendrechtelijk anders bepaald.
 4. SMART Advocaten hanteert een kantoorklachtenregeling, die van toepassing is op iedere klacht van een cliënt. Deze zal op eerste verzoek aan cliënt worden toegezonden en is in te zien op onze website.
 5. Ingevolge geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is SMART Advocaten gehouden de identiteit van cliënten vast te stellen en kan zij verplicht zijn om ongebruikelijke transacties bij autoriteiten te melden zonder dat zij de cliënt over een dergelijke melding mag informeren (noch vooraf, noch achteraf). Door SMART Advocaten een opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.